Obnova AD
privredno društvo

Dobrodošli!

Privredno društvo „Obnova“ ad je otvoreno akcionarsko društvo. Puno poslovno ime je: Preduzeće za prikupljanje, preradu i promet sekundarnih sirovina „Obnova“ a.d. sa sedištem u Beogradu, ulica Dunavska 17-19.

Podaci o društvu

Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji društvo je razvrstano u malo pravno lice.

Osnovne informacije

Obnova a.d. je osnovana 28. decembra 1948. godine odlukom Narodnog odbora grada Beograda, pod nazivom: Gradsko preduzeće za promet otpacima, koje je kasnije dobilo ime Obnova. Prethodila je naredba Ministarstva komunalnih poslova Narodne Republike Srbije broj 28483 od 16.novembra 1948. upućena Izvršnom odboru Narodnog odbora grada Beograda. Od trgovinskog preduzeća, preko mešovitog i društvenog, preduzeće je privatizovano 09.09.2003.godine i posluje kao akcionarsko društvo. Šifra delatnosti je 37200.